Delaware St. John - The Curse of Midnight Manor

OS: Windows XP/Vista
CPU: 600 Mhz
RAM: 256 MB
DirectX: 9.0
Hard Drive: 144 MB

Oyunun ana kahraman?, Delaware St John, bu da ba?ar?l? bir ?ekilde baz? zorluklar kpr iin kulland??? garip bir yetenek sahip oldu?unu. Bir kez...