Rhianna Ford & The Da Vinci Letter

OS: Windows XP/Vista
CPU: 1.0 GHz
RAM: 512 MB
DirectX: 9.0
Hard Drive: 189 MB

Hi Roma'ya m?? O zaman Rhianna Ford kat?lmak iin yksek ve eski mektup Da Vinci taraf?ndan yaz?l? s?nav! "Bu inan tesinde!" Size syleyebilir...