James Patterson Women's Murder Club: A Darker Shade of Grey

OS: Windows XP/Vista, CPU: 1.0 GHz, RAM: 128 MB, DirectX: 9.0, Hard Drive: 120 MB

Tan?mlanamayan bir vcudun bir kayal?k plaj bulunan ... bir kaza oldu, ya da cinayet? Women's Murder of heroines Kulb geri bulunmaktad?r. O...