Youda Camper

OS: Windows XP/Vista
CPU: 600 MhzRAM: 128 MB
DirectX: 6.0
Hard Drive: 18 MB

Youda Camper sizi hayalinizdeki kamp taraf?na ko?mak zorunda bir zaman ynetimi mcadeledir. Hedefiniz kimin kamp taraf?na ula?mas? kamp talepler...